Wat is nu leuker dan een kinderfeestje op de manege?

Een paardrijfeestje is een onvergetelijk verjaardagscadeau voor uw kind. En voor de leukste paardenfeestjes ga je naar Manege Slichtenhorst!

Het programma

* Ontvangst in de binnenmanege

* Paardrijden (30 minuten) Alle kinderen krijgen een eigen cap en mogen daarna allemaal zelf een pony uitkiezen, alle pony's worden vastgehouden.

* Speurtocht in combinatie met paardenspelletjes (30 minuten) De kinderen gaan op speurtocht over het terrein van de manege en doen verschillende paardgerelateerde spelletjes. Aan het eind van de speurtocht is er nog een verrassing voor de jarige.

* Spelletjes met een paardenvoetbal. (15 minuten)

* Trampoline springen. (15 minuten)

* Patat eten en limonade drinken in de kantine (30 minuten)

Reserveer

Veelgestelde vragen

Moeten de ouders/begeleiders bij het feestje blijven?

Bij de paardenvoetbal en het trampolinespringen is er geen begeleiding van de manege aanwezig, bij deze onderdelen moeten de ouders zelf toezicht houden. Alle andere onderdelen zijn onder begeleiding van medewerkers van de manege.

Hoe lang duurt het feestje?

Het feestje duurt in totaal 2 uur

Op welke dagen worden er feestjes georganiseerd?

Kinderfeestjes worden alleen op zaterdagmiddag georganiseerd.

Tarieven

De kosten zijn €9,50 per kind, deze prijs is inclusief 1 patatje en 1 glas frisdrank. Extra snacks en drinken dienen apart afgerekend te worden.

Let op! Er kan een feestje worden gegeven vanaf 8 kinderen. Zijn er minder dan acht kinderen blijven de kosten €76,-.

Hoe kan ik betalen?

Het feestje kan worden afgerekend bij ontvangst, er kan per pin of contant betaald worden.

Let op! Gereserveerde feestjes welke twee weken voor de gereserveerde datum worden geannuleerd worden ten alle tijden doorberekendHoe kan ik reserveren?

Via bovenstaand formulier kunt u direct online een feestje reserveren. U kunt kiezen uit verschillende data op de zaterdagmiddag. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de manege 033 -2453168 of een e-mail sturen naar info@slichtenhorst.nl

Let op! Gereserveerde feestjes welke twee weken voor de gereserveerde datum worden geannuleerd worden ten alle tijden doorberekend.

Privacy Policy

Privacy Policy

Manege Slichtenhorst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Manege Slichtenhorst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Manege Slichtenhorst zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Manege Slichtenhorst verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;

- Communicatie over de door ons geleverde dienst;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen dienstverlening;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Manege Slichtenhorst de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres;

- Postcode;

- Woonplaats;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Lengte en Gewicht.

Uw persoonsgegevens worden door Manege Slichtenhorst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Manege Slichtenhorst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Manege Slichtenhorst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Manege Slichtenhorst

Slichtenhorsterweg 8

3862 NR

Nijkerk

Info@slichtenhorst.nl